جراحی پیوند و میکروسکوپیک

جراحی میکروسرجری ( میکروسکوپیک )

micro surgery 

گاهی اوقات لازم است برای بازسازی پستان ، سر و گردن یا اندام ها یک قطعه از بافت بدن همراه با عروق و اعصاب متصل به آن از یک جای بدن برداشته و به محل مورد نیاز برای بازسازی انتقال یابد . عروق و اعصاب این قطعه باید به عروق و اعصاب در محل گیرنده پیوند شود که این پیوند یا به اصطلاح آناستوموز عروقی و عصبی با استفاده از میکروسکوپ را میکروسرجری گویند.

سوالات رایج

می خواهم بیشتر بدانم