جراحی ترمیمی

جراحی ترمیمی

recn structive

هدف از این جراحی بازسازی یا بهبود عملکرد قسمتی از بدن می باشد .

جراحی کرانیوفاشیال  (cranio facil)  : جراحی دست ، جراحی میکروسکوپی و درمان سوختگی ها در زیر مجموعه جراحی ترمیمی قرار می گیرند.