اعمال جراحی زیبایی

جراحی پلاستیک

Plastic surgery

پلاستیک در معنای لغوی به معنی “sculpting or reshaping “ ، ” مجسمه سازی و حجاری یا تغییر شکل دادن ” است.

کلمه پلاستیک مشتق از کلمه یونانی plastike  می باشد که معنای آن “the art of modelling “ یا ” هنر مدل سازی ” است.

جراحی پلاستیک در پزشکی شاخه ای فوق تخصصی از جراحی است که شامل بازگرداندن ، بازسازی و یا تغییر در بدن انسان می شود.